Nguồn kinh phí chi việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

 


Nguồn kinh phí chi việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

Căn cứ theo điều 33, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên được bố trí trong dự toán chi hằng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Mới hơn Cũ hơn