Người chỉ huy và điều hành cao nhất trong quân đội là ai?


 Người chỉ huy và điều hành cao nhất trong quân đội là ai?

Người chỉ huy điều hành cao nhất trong quân đội là Bộ trưởng Bộ quốc phòng

Mới hơn Cũ hơn