Mẫu Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

 Mẫu Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP


Vui lòng xem trên phiên bản máy tính để hiển thị chi tiết nhất.

Mẫu số 01. Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên

 

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
---------------

Biểu số: 657/QP-ĐV

Khổ: 19x27

46 trang

 

MẬT

 

 

 

 

 

 

 

SỔ

TNG HỢP TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Đơn vị: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(Dùng cho cán bộ Khung B)

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 20...

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH

Quý ... năm ...

Họ và tên người tổng hợp:…………………………………………………...........

Cấp bậc: ……………………………….; Chức vụ: ………………………….......

Đơn vị DBĐV: ……………………………………………………………………

1. Tình hình quân số, chất lượng đơn vị

Đơn vị

Biên chế quy định

Đã xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

+

Chuyên nghiệp quân sự

Tuổi đời

Đã phục vụ tại ngũ từ 6 tháng trở lên

Đảng viên

Đoàn viên

Vắng mặt tại địa phương

Có mặt tại địa phương

 

 

 

 

 

 

 

Đúng

Gần đúng

Không đúng

Đến 35

36 -  40

41 - 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tình hình hoạt động của đơn vị

a) Tình hình chính trị, tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

b) Kết quả huấn luyện của đơn vị:

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

c) Tình hình quân nhân dự bị (tăng, giảm, miễn nhiệm, bổ nhiệm, vắng mặt trong quý):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

d) Đánh giá khả năng sẵn sàng động viên:

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

đ) Ý kiến đề nghị:

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

 


XÁC NHN CỦA BAN CHQS ...
(Cấp xã, cơ quan, tổ chức)
(Chữ ký, đóng dấu)


Họ và tên

Ngày tháng năm
NGƯỜI TNG HỢP
(Chữ ký)Cấp bậc, họ và tên


Mới hơn Cũ hơn