Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 có hiệu lực thi hành ngày tháng năm nào?

 


Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 có hiệu lực thi hành ngày tháng năm nào?

Căn cứ theo điều 41, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27 tháng 8 năm 1996 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Mới hơn Cũ hơn