Hiệu lực thi hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

 Hiệu lực thi hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân


1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019, thay thế Nghị định số 103/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Nghị định này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Nghị định này cũng được điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Mới hơn Cũ hơn