Hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ và chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ khác nhau như thế nào?


Hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ và chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ khác nhau như thế nào?

Trả lời:

- Hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ quy định về người có thẩm quyền chỉ huy Dân quân tự vệ, bao gồm: Một số chức vụ chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam; chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; cấp trưởng các đơn vị Dân quân tự vệ.

- Chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ quy định về các chức vụ chỉ huy trong tổ chức, biên chế của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị Dân quân tự vệ bao gồm cả cấp phó.


Mới hơn Cũ hơn