Chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị đươc quy định như thế nào?


 Chế độ trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị đươc quy định như thế nào?

Căn cứ theo điều 31, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp trong thời gian quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ theo quy định của Chính phủ.

Mới hơn Cũ hơn