Luật Dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

 Luật Dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Trả lời:

Luật Dân quân tự vệ 2019 - Luật số 48/2019/QH14 của Quốc hội (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành).Mới hơn Cũ hơn