Dân quân thường trực có được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình không?

 Dân quân thường trực có được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình không?


Trả lời:

- Tại khoản 3 Điều 13 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Dân quân thường trực được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Luật Dân quân tự vệ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13. Theo đó, tại điểm a khoản 1 Điều 49 đã sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự như sau: “a) Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;”.


Mới hơn Cũ hơn