Ai có thẩm quyền quyết định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ?

 Ai có thẩm quyền quyết định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ?


Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 12 Luật Dân quân tự vệ quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ.


Mới hơn Cũ hơn