Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


Vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 3 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định:

 Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.


Mới hơn Cũ hơn