Tiếp tục đào tạo chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2021-2025

 Tiếp tục đào tạo chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2021-2025

Hội thao lực lượng Dân quân tự vệ TPHCM

Ngày 27-5, Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 549/BC-BQP báo cáo kết quả thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo cùng ý kiến của các ban, bộ, ngành chức năng, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2630/VPCP-NC về ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam như sau:

Đồng ý tiếp tục đào tạo chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo và quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 với số lượng tại phụ lục VI báo cáo nêu trên của Bộ Quốc phòng.

Các Bộ: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và UBND các tỉnh, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong đề án tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.


Tin, ảnh: LÊ VĂN NINH

Nguồn QĐND

Mới hơn Cũ hơn