Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh Bình Dương0

Chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp tuần tra trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

HĐND tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.​

Theo đó, các chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân dân quân thường trực cấp tỉnh bao gồm: Trợ cấp ngày công lao động (0,12x mức lương có sở); phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp tuần tra ban đêm; hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế trong thời gian tham gia Dân quân thường trực cấp tỉnh; hỗ trợ khi ốm đau, tai nạn, bị thương, bị chết, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Dân quân tự vệ và Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; chế độ ăn; bảo đảm trang phục; tiêu chí vật chất hậu cần; chế độ hỗ trợ khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân thường trực cấp tỉnh được hỗ trợ 3 tháng lương cơ sở/người. Trường hợp tham gia chưa đủ 24 tháng do hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất hoặc thảm họa thiên tai thì căn cứ vào thời gian tham gia thực tế được hỗ trợ 01 hoặc 02 tháng lương cơ sở theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ.

Xin chú ý đợi vài giây để tải file phía dưới :Mới hơn Cũ hơn