7 Nhiệm vụ của Dân quân trong Luật Dân quân tự vệ 2019

7 Nhiệm vụ của Dân quân trong Luật Dân quân tự vệ 2019
7 Nhiệm vụ của Dân quân quy định trong Luật Dân quân tự vệ 2019
Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) gọi chung là Luật Dân quân tự vệ 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật Dân quân tự vệ 2009 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Trong đó quy định 7 nhiệm vụ của Dân quân tự vệ như sau :
Điều 5. Nhiệm vụ của Dân quân tự vệ 
1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.
2. Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. 
3. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập. 
4. Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền. 
5. Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật. 
6. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Mời các đồng chí Xem video 07 nhiệm vụ của Dân quân trong Luật Dân quân tự vệ 2019:

Xem thêm những điều nên biết về Dân quân tự vệ :
 DQTV.VN thực hiện .

Mới hơn Cũ hơn