Hà Tĩnh : Cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập xã được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh

Hà Tĩnh : Cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập xã được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh

Theo văn bản về việc tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, việc đề xuất, đăng ký tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã này được thực hiện thường xuyên, liên tục từ nay đến trước ngày 31/12/2019.
Theo nghị quyết của Trung ương thì Hà Tĩnh là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập lớn (thứ 2 cả nước).

Thực hiện Văn bản số 1717-CV/TU ngày 16/8/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai chính sách thu hút, tuyển dụng công chức năm 2019;
Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1404/SNV-CCVC ngày 4/10/2019 (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Văn bản số 2322-CV/BTCTU ngày 04/10/2019), Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo công khai đến toàn thể cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh để thực hiện quy trình tiếp nhận công chức hoặc giới thiệu đến các sở/ngành cấp tỉnh, UBND các huyện/thành phố/thị xã khác nộp hồ sơ đề nghị tuyển dụng công chức nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn và phù hợp với 51 chỉ tiêu vị trí việc làm còn thiếu của các cơ quan, đơn vị.

Phụ lục vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã thuộc các xã, phường, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính năm 2019

Giám đốc các Sở: Nội vụ, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, TN&MT; Chủ tịch UBND các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh dành số chỉ tiêu biên chế này (51 chỉ tiêu) để thực hiện việc tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính có nguyện vọng đến công tác tại cơ quan, đơn vị nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm còn thiếu (chỉ tiêu biên chế, khung năng lực vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức,...);
Gửi tờ trình, hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã được đề xuất tiếp nhận về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để thực hiện quy trình, thủ tục xét chuyển thành công chức của đơn vị.
Việc đề xuất, đăng ký tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã nêu trên được thực hiện thường xuyên, liên tục từ nay đến trước ngày 31/12/2019.
Không thực hiện việc tiếp nhận vào công chức đối với các đối tượng khác tại vị trí việc làm còn thiếu mà cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính đã nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào cơ quan, đơn vị (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tuyển dụng công chức).
Thành Vinh

Mới hơn Cũ hơn