Biện pháp vũ trang là gì? Thế nào là biện pháp vũ trang?

 Biện pháp vũ trang là gì? Thế nào là biện pháp vũ trang?


Biện pháp vũ trang là cách thức, phương pháp sử dụng sức mạnh tinh thần, thể chấtvũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để Cảnh sát cơ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Mới hơn Cũ hơn