4 nội dung hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ động là gì?

 4 nội dung hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ động là gì?

Nội dung hợp tác quốc tế của Cảnh sát cơ động bao gồm:

1. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động;

2. Đào tạo, huấn luyện, diễn tập, hỗ trợ, chuyển giao trang bị, phương tiện, khoa học và công nghệ tăng cường năng lực của Cảnh sát cơ động;

3. Phòng, chống khủng bố, bắt cóc con tin, chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ;

4. Các nội dung hợp tác khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động.

Căn cứ khoản 2, điều 7, luật Cảnh sát cơ động 2022

Mới hơn Cũ hơn