Có làm thì mới có gì? Có làm mới có ăn đúng hay sai?

 Có làm thì mới có gì? Có làm mới có ăn đúng hay sai?


Nguyên văn câu đó là:

"Có làm thì mới Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ mang phần đến cho”. 

Câu nói mang ý nghĩa khuyên nhủ con người hãy tích cực lao động, làm việc chăm chỉ để thực hiện những ước mơ, mục tiêu mà bản thân mình đề ra. Có lao động, con người ta mới có niềm vui, thúc đẩy sự sáng tạo và có của cải, vật chất để nuôi sống bản thân → đề cao vai trò, tầm quan trọng của lao động.

Con người không thể sống mà cứ ngồi im một chỗ và không làm gì. Chỉ khi chúng ta làm việc, lao động mới tạo ra tiền của phục vụ đời sống 

Mới hơn Cũ hơn