Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là gì?

Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là gì?

Trả lời

Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

a. Cách mạng, thiện chiến, tinh nhuệ, hiện đại.

b. Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

c. Gọn, nhẹ, cơ động nhanh, chiến đấu giỏi.

d. Chính quy, hiện đại, tinh nhuệ, phản ứng nhanh.


Mới hơn Cũ hơn