Ai là người đặt nền móng cho nhà nước Phong kiến ở Việt Nam?

 Ai là người đặt nền móng cho nhà nước Phong kiến ở Việt Nam?

Trả lời

An Dương Vương là người đặt nền móng cho nhà nước Phong kiến ở Việt Nam

Vua Hùng đầu tiên.   

An Dương Vương.

Ngô Quyền. 

Hồ Quý Ly.Mới hơn Cũ hơn