So với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không thực hiện bước nào?

 So với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không thực hiện bước nào?

So với đội hình tiểu đội 1 hàng dọc, đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không thực hiện bước Điểm số


Mới hơn Cũ hơn