Nội dung nào không phản ánh đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?

 Nội dung nào không phản ánh đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước là Lấy lớn chống nhỏ, lấy nhiều địch ít.

Nội dung nào không phản ánh đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước?

A. Dựng nước đi đôi với giữ nước.

B. Lấy lớn chống nhỏ, lấy nhiều địch ít.

C. Toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện.

D. Đánh giặc bằng trí thông minh, sáng tạo.

Đáp án BMới hơn Cũ hơn