Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân, Sĩ quan Quân đội nhân dân có mấy bậc cấp bậc quân hàm?


Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân, Sĩ quan Quân đội nhân dân có mấy bậc cấp bậc quân hàm?

Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân gồm ba cấp, mười hai bậc:

1. Cấp Úy sĩ quan Quân đội nhân dân có bốn bậc:

Thiếu úy;

Trung úy;

Thượng úy;

Đại úy.

2. Cấp Tá sĩ quan Quân đội nhân dân có bốn bậc:

Thiếu tá;

Trung tá;

Thượng tá;

Đại tá.

3. Cấp Tướng sĩ quan Quân đội nhân dân có bốn bậc:

Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân;

Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân;

Thượng tướng, Đô đốc Hải quân;

Đại tướng.

Căn cứ theo điều 10, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Số: 24/VBHN-VPQH

Mới hơn Cũ hơn