Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập bộ đội địa phương vào thời gian nào?


 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập bộ đội địa phương vào thời gian nào?

Ngày 7-4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Bộ đội địa phương. 

a. 04/07/1949

b. 07/04/1949

c. 04/07/1948

d. 07/04/1948

Đáp án B

Mới hơn Cũ hơn