Đảng lãnh đạo sĩ quan Quân đội nhân dân với nguyên tắc nào?

Đảng lãnh đạo sĩ quan Quân đội nhân dân với nguyên tắc nào?Đội ngũ sĩ quan đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Mới hơn Cũ hơn