Tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên được quy định như thế nào?

 


Tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên được quy định như thế nào?

Căn cứ theo điều 15, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

1. Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân được tổ chức thành các đơn vị dự bị động viên.

2. Đơn vị dự bị động viên phải duy trì đủ quân số quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị, có số lượng dự phòng từ 10% đến 15% và dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp.

Mới hơn Cũ hơn