Quy định mới về thôn đội trưởng; sự khác nhau giữa thôn đội trưởng và trưởng thôn?

Quy định mới về thôn đội trưởng; sự khác nhau giữa thôn đội trưởng và trưởng thôn?

Trả lời:

- So với Luật Dân quân tự vệ năm 2009, luật Dân quân tự vệ 2019 quy định mới thôn đội trưởng kiêm chỉ huy đơn vị dân quân tại chỗ ở thôn. 

- Thôn đội trưởng là chức danh thuộc hệ thống chỉ huy, là chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ; có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở thôn; quản lý, chỉ huy trực tiếp dân quân thuộc quyền; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Thôn đội trưởng được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Luật Dân quân tự vệ 2019 và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP.

- Trưởng thôn là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.   Mới hơn Cũ hơn