Mẫu số 08. Báo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

Mẫu số 08. Báo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP Mẫu số 08. Báo cáo kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …
BAN CHQS XÃ ………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./BC-….

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ….

 

BÁO CÁO

Kết quả sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp

vào đơn vị dự bị động viên năm …..

 

Thực hiện Thông tư số 84/2020/TT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị; Kế hoạch số ……/…../…… ngày …. tháng .... năm …. của Ban Chỉ huy quân sự ……….. về việc tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên năm …..;

Ban Chỉ huy quân sự xã ………….. báo cáo kết quả, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

(Đánh giá chung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Thành phần tham gia

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

2. Kết quả sinh hoạt

a) Tổng số quân nhân dự bị: …….; tham gia sinh hoạt: …….; đạt ……%.

b) Đánh giá kết quả sinh hoạt theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này và Biên bản sinh hoạt quân nhân dự bị kèm theo.

3. Kết quả chi trả phụ cấp

- Tổ chức chi trả ánh giá chung về tổ chức chi trả) …………………

- Kết quả chi trả như sau:

+ Tổng số quân nhân dự bị: .....; đã chi trả: ….; chưa chi trả: …. (lý do);

+ Tổng số tiền đã chi trả: ………. (bằng chữ).

(Kèm theo bản chụp Bảng danh sách cấp phát phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên, năm.......).

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM ……..

1. ………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

IV. Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ

1. ………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………./.

 

  

Nơi nhận:
- ………..;
- ………..;
- Lưu: …

CHỈ HUY TRƯỞNG
(Chữ ký, đóng dấu)Họ và tên

Mới hơn Cũ hơn