Mẫu Bảng danh sách cấp phát phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

 Mẫu Bảng danh sách cấp phát phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQPMẫu số 03. Bảng danh sách cấp phát phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B

BỘ CHQS …..
BAN CHQS…....

BẢNG DANH SÁCH CẤP PHÁT PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CHO CÁN Bộ KHUNG B

QUÝ…NĂM…

Biểu số: 645/QP-ĐV

Khổ 19x27

Số: ……/…….

 

 

 

Số TT

Số sổ lĩnh phụ cấp

Họ và tên

Nơi cư trú Cơ quan, tổ chức

Được bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên

Số tiền được hưởng

Ký nhận

Chức vụ

Đơn vị DBĐV

Ngày bổ nhiệm

Mức phụ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (bằng số)...................................... (bằng chữ)..................................................................

 

 

CƠ QUAN QUÂN LỰC (CÁN BỘ)
(Chữ ký)Cấp bậc, họ và tên

 

CƠ QUAN TÀI CHÍNH
(Chữ ký)
Cấp bậc, họ và tên

Ngày ... tháng năm ...
CHỈ HUY TRƯỞNG
(Chữ ký, đóng dấu)
Cấp bậc, họ và tên

 


Mới hơn Cũ hơn