Chế độ sinh hoạt của quân nhân dự bị được quy định như thế nào?


 Chế độ sinh hoạt của quân nhân dự bị được quy định như thế nào?

Căn cứ theo điều 23, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức sinh hoạt cho quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ tiểu đội trưởng và tương đương trở lên.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tổ chức sinh hoạt cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị.

Mới hơn Cũ hơn