Sự khác nhau về quy định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn và đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ?

 Sự khác nhau về quy định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn và đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ?


Trả lời:

- Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn là quy định đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, nhưng không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn vì lý do khách quan, chính đáng.

- Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ là quy định đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nhưng không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn do chết hoặc mất tích hoặc các lý do về phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật của Dân quân tự vệ, pháp luật của Nhà nước.


Mới hơn Cũ hơn