Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan? Để làm sĩ quan cần có những điều kiện gì?

 Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan? Để làm sĩ quan cần có những điều kiện gì?


Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời; có nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự thì có thể được tuyển chọn đào tạo sĩ quan. 

Trên đây là giải đáp thông tin Điều kiện tuyển chọn đào tạo sĩ quan? Để làm sĩ quan cần có những điều kiện gì?

Mới hơn Cũ hơn