Thông tư số 137/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

  


Ngày 25/10/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 137/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2021 (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

Quang Sơn

File đính kèm :

Mới hơn Cũ hơn