Đảm bảo chế độ, chính sách cho Dân quân thường trực như thế nào? Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019 QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 (Luật dân quân tự vệ 2019);

 Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ (Nghị định số 72/2020 NĐ-CP);

 Theo đó tại điểm c khoản 1 Điều 34 Luật dân quân tự vệ 2019 quy định đối với dân quân thường trực "được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như Hạ sĩ quan binh sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại ngũ";

 Tài khoản 4 Điều 12 Nghị định số 72/2020 NĐ-CP quy định đối với dân quân thường trực "mức hưởng các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như Hạ sĩ quan binh sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại ngũ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế";

 Về kinh phí mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật dân quân tự vệ 2019 "bảo đảm chế độ chính sách theo quy định tại điều 33, khoản 1 Điều 34 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan" do địa phương bảo đảm;

 Như vậy lực lượng dân quân thường trực là đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

 Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 43 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định "Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật"

 Ngày 04/6/2021 Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 1700/BQP- TM về việc hướng dẫn hưởng bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ;

 Ngày 03/8/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2508/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với dân quân thường trực;

Ngày 23/8/2021 Bộ Quốc Phòng đã có Công văn số 3111/BQP-TM về việc hướng dẫn hưởng bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực gửi Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn địa phương thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm y tế cho dân quân thường trực;

 Như vậy Bộ Quốc Phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ nói chung và dân quân thường trực nói riêng; đề nghị các địa phương căn cứ vào các văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ và hướng dẫn của các bộ ngành, triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời chế độ chính sách cho dân quân tự vệ./.


Phạm Thọ Doàn/Cục Dân quân tự vệ

Mới hơn Cũ hơn