Trang phục mới của Dân quân tự vệ được thực hiện từ ngày tháng năm nào?

 Trang phục mới của Dân quân tự vệ được thực hiện từ ngày tháng năm nào?

Ảnh minh họa 

Quy định tại Nghị định 72/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Điểm 1, Điều 16. Quy định chuyển tiếp

1. Trang phục của Dân quân tự vệ quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ năm 2009 tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trang phục Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định tại Nghị định này.


Như vậy trang phục mới của dân quân tự vệ sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 01/01/2022.


NT/WWW.DQTV.VN 

Mới hơn Cũ hơn