Thông tư số 57/TT-BQP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ

Ảnh minh họa


Ngày 13/5/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 57/TT-BQP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ.
Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ, bao gồm: Tổ chức phong trào thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng; quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; tiền thưởng và chế độ ưu đãi.
Đối tượng áp dụng đối với cá nhân giữ chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ, chiến sĩ Dân quân tự vệ và cá nhân không thuộc thành phần Dân quân tự vệ có thành tích trong công tác Dân quân tự vệ.
Đối tượng áp dụng đối với tập thể bao gồm đơn vị Dân quân tự vệ từ cấp tiểu đội và khẩu đội trở lên; Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương; cơ quan đơn vị quân đội; Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức kinh tế; các tổ chức quốc tế ở Việt Nam; cơ quan, tổ chức nước ngoài và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có thành tích trong công tác Dân quân tự vệ.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BQP ngày 19/7/2010 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng Dân quân tự vệ (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm :Quang Sơn/BQP

Mới hơn Cũ hơn