Hoàn thành nghĩa vụ Dân quân tự vệ vẫn phải đi Nghĩa vụ quân sự khi có giấy gọi ?

Đã tham gia dân quân tự vệ có cần đi nghĩa vụ quân sự?

Ông Trương Minh Hoàng (Sơn La) tham gia dân quân tự vệ tại chỗ được 4 năm, từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2020. Ông Hoàng hỏi, ông đã có quyết định ra quân thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự nữa không?
Về vấn đề này, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La trả lời như sau:

Điểm a, khoản 4, Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 quy định:

Điều 4: Nghĩa vụ quân sự

4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

a) Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;


Khoản 3, Điều 13 Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 quy định:
Điều 13: Hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ

3. Dân quân thường trực được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ nêu trên, ông Trương Minh Hoàng đã hoàn thành nghĩa vụ Dân quân tự vệ (Dân quân tự vệ tại chỗ), nhưng chưa có thời gian tham gia trong lực lượng Dân quân thường trực theo Luật định. Như vậy ông Hoàng vẫn đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Chinhphu.vn

Mới hơn Cũ hơn